Tagzeitengebete Freitag – 3. Juli 2020 APOSTEL THOMAS

Tagzeitengebete
Freitag – 3. Juli 2020
APOSTEL THOMAS
Botschafter an Christi Statt
 Sext/Mittagsgebet